آخه يکی بگه من چيکار کنم ؟؟! با امتحانات و پروژه های ناتمام پايان ترم ! ...02.gif خونه درهم و برهم ؟ 31.gifلباسشويی وصل نشده ؟34.gif  کمد ديواری که جالباسی نداره !17.gifيک رئيس مريض در حال استراحت مطلق  و کلی کار که روی سرم ريخته ؟!11.gif يک عالمه وسايل اضافی که از نظر بابای رها لنگه کفش بيابون؟!!!12.gif يک دختر شيطون که دائم جيغ ميزنه ؟!! 17.gif و همه را دعوت ميکنه که بياييد خونه جديد ما !18.gifبابا عجب پوستی دارم منننننننننننننننننننننننننننن؟...

/ 0 نظر / 2 بازدید