لباسشويی وصل شد ...کمد ديواری و جالباسی درست شد !خونه از درهم و برهمی دراومد 04.gifآقای رئيس به اداره برگشتند 02.gifاما مشکل درس و پروژه و رهای شيطون همچنان باقيست !17.gifنميدانم شما چيزی راجب سيستم five-s شنيده ايد يا نه ؟ اين سيستم اول بار در كشور ژاپن پياده شده و در خصوص نظم و ترتيب دادن و زيبايی ظاهری و آراستگی محيط كار ميباشد مثلا كمدها و كشوهای اداری و غيراداری را از هم مجزا كردن - محتويات هر كمدی را روی درب داخلی مشخص كردن كه همه اينها بمنظور راحتی كار و زيبايی ظاهری و خلاصه دور ريختن بايگانيهای اضافی و خرت و پرتهای غير مفيد ميباشد همه اينها را گفتم كه بگم ما هم تو خونمون five s كرديم البته بيشتر قسمت اخرش يعنی دور ريختنيها جالب بود ! هر شب كلی وسيله اضافی ميدهم دست بابای رها كه ببره پايين و بندازه دور !‌جدا چقدر اين كلمه دور انداختن جالب و شيرينه كه آدم همه چيزهای اضافی يا فكرهای اضافی جاگير كه ram آدم را اشغا ل ميكنه يا آدمهای مزاحم را از خوش دور كنه نه ؟‌!‌ و بعد مثل من ساعت ۲ نيمه شب يك ليوان چای خوش طعم و تازه دم برای خودش بريزه و بعد از يك دوش حسابی نوش جان كنه !!!

/ 0 نظر / 2 بازدید