قديميها چه راست و درست ميگفتند که بزرگترين دشمن جون آدمها بچه هاشون هستند!. الان ميفهمم يعنی چی ... همه بهانه زندگيم شده صورت معصوم و چشمهای درشت دخترم رها ... دارم تو اين حجم وسيع خفه ميشم يکی به دادم برسه ... از اين همه وابستگی وحشت دارم ...

/ 0 نظر / 7 بازدید