کلی پيشرفت کرديم !! بابای رها رنگ گل بهی را پيدا کرد و ما موفق شديم اتاق رها را بدلخواه رنگ کنيم ...عجب آقای نقاش با حالی بود حرف حرف خودش بود آخرش هم نپذيرفت که رنگ گل وهی بقول خودش چيه 04.gifاحتمالن آخر اين هفته اسباب کشی داريم  ...17.gif اين روزها همه چيز برای رها زيبا و دوست داشتنی شده چون  همه چيز در خانه درهم و برهم و توی کارتنها آماده پذايرايی از ايشون هستند ... از اينور ما ميبنديم از اونور ايشون در ميارند ... در خانه جديد اتاق خودش را هم از قبل انتخاب کرده و جای تختش را هم معلوم کرده 11.gif دارم فکر ميکنم جای ما کجاست تو دنيايی که بچه های دوساله اش اينطوريند ؟!...

/ 0 نظر / 2 بازدید