از زبان رها

-مامان شما چن کلوتی ؟

-چی عزيزم ؟‌

-چن کلوتی ؟ ها ؟

-آها من ۱۰۰ کيلوام 18.gif!!!......

-خوب دخترکم شما چن کلوتی ؟

-من ۲ سالشه !!!

-نه مامان جان چند سالته نه ...چند کيلويی ؟

-من ۲ سالشه !!!

----------------------------

-رها جان شام چی ميخوری ؟

-سانننننننننندريچ 04.gif

-نه مامان جان يک چيز ديگه بگو ...

- پيتا بخوريم ديگه اه...................

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید